Γεωτεχνικές Μελέτες και Συμβουλευτική Υποστήριξη Έργων

Η AF Engineering παρέχει εύρη φάσμα γεωτεχνικών υπηρεσιών τόσο για μικρής όσο και μεγάλης κλίμακας Έργα, υποστηρίζοντας όλες τις φάσεις μελέτης από τον αρχικό σχεδιασμό έως την τελική κατασκευή.

Η AF Engineering συνδυάζει άρτιες τεχνικά λύσεις σε συνδυασμό με πρακτικές εφαρμογές σε όλα τα Έργα του γεωτεχνικής μηχανικής, επιτρέποντας την αποδοτικότερη διαχείριση μελέτης και κατασκευής του Έργου.

Η εμπειρία μας στο να παρέχουμε τις βέλτιστες τεχνικο-οικονομικές λύσεις είναι πάντοτε σε συμφωνία με τις υψηλότερες προδιαγραφές των Έργων.

Αναλύσεις Έργων

Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας

Μελέτες Τεχνικής Γεωλογίας

Μελέτες Βελτίωσης Εδαφών

Μελέτες Θεμελίωσης

Μελέτες Καθιζήσεων

Μελέτες Τοίχων Αντιστήριξης & Οπλισμένων Επιχωμάτων

Μελέτες σε "Προβληματικά" Εδάφη (Διογκούμενα Εδάφη, Εδάφη που Καταρρέουν, κλπ)

Μελέτες Ευστάθειας Πρανών & Ορυγμάτων

Μελέτες Επικινδυνότητας & Ολισθήσεων

Σεισμικές Μελέτες

Μελέτες Ρευστοποίησης

Μελέτες με Αναλύσεις Πεπερασμένων Στοιχείων

Μελέτες Βάσης Δεδομένων GIS

Επίβλεψη Γεωτεχνικών Εργασιών

Διαχείριση Έργων