Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Έρευνες

Η υψηλού επιπέδου γεωτεχνική και γεωλογική έρευνα είναι άκρως σημαντική σε όλα τα Έργα.

Η ορθή έρευνα υπεδάφους θα παρέχει τις εδαφικές συνθήκες και θα οριοθετήσει τις ακριβείς γεωτεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού.

Η AF Engineering παρέχει γεωτεχνικές και γεωλογικές υπηρεσίες ανεξαρτήτως μεγέθους Έργου.

Προκαταρκτικές Μελέτες & Εκτιμήσεις

Εκτέλεση Γεωτρήσεων

Εργαστηριακές Δοκιμές Εδάφους & Βράχου

Μετρήσεις Μετακινήσεων-Παραμορφώσεων με χρήση Γεωτεχνικών Οργάνων Παρακολούθησης

Χαρακτηρισμός Πεδίου

Γεωλογικές Μελέτες

Γεωφυσικές Μελέτες