Σύντομο Βιογραφικό

Επώνυμο: ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Όνομσ: Γιώργος
Εθνικότητα: Ελληνική
Διεύθυνση: Κεραμέων 6, 104 36, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 0030-210221232, 0030-6973666960
e-mail: g.fragogiannis@afengineering.gr

Μέτοχος της AF Engineering O.E.


Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., με Διδακτορικό Δίπλωμα στον επιστημονικό τομέα της Γεωθερμίας και των εφαρμογών αυτής σε αβαθή γεωθερμικά συστήματα.


Ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση φυσικών, μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων εδαφών, πετρωμάτων και δομικών υλικών – εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών.


Εκτέλεση γεωφυσικών μεθόδων διερεύνησης του υπεδάφους.


Επίβλεψη τεχνικών έργων (εκσκαφών, πρανών) και γεωτρήσεων (γεωτεχνικών, γεωθερμικών).


Επεξεργασία, ανάλυση και χωρική αποτύπωση γεωλογικών, γεωτεχνικών και υδρογεωλογικών δεδομένων.


Εμπειρία άνω των 14 χρόνων (από το 2004)


Κατάλογος εκτελεσθέντων Έργων και Πελατών παρέχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος


Διδάκτωρ Μηχανικός της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., Αθήνα, Ελλάδα


Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., Αθήνα, Ελλάδα


Πιστοποιημένος Ερευνητής Γεωλογικών, Υδρο-Γεωλογικών, Γεωφυσικών και Περιβαλλοντικών Μελετών