Περιγραφή Έργου

Γεωλογική Mελέτη Χωρικής Αποτύπωσης-Χαρτογράφησης Σχηματισμών Πυθμένα- Διερεύνηση Καταλληλότητας Έδρασης των Ναυδέτων για το λιμάνι της Πάτμου σε συνεργασία με την Εταιρεία 'Θαλάσσια Ενεργειακά Συστήματα ΑΕ'