Περιγραφή Έργου

Οικονομοτεχνική Μελέτη Εγκατάστασης Εξοπλισμού σε Λατομείο Μαρμάρου (Ψαμμίτη) στο Ν. Αχαΐας και Επίβλεψη Μεταλλευτικών Εργασιών/Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας